top of page

Vandre i Tro

Når vi blir født på ny og frelst får vi nytt et perspektiv i livet og begynner vår tros vandring i fellesskap med Gud. I frelsen får vi Den Hellige Ånd som pant i vårt hjerte, Ef. 1,13-14, og vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig, 2. Kor 4:18. Men hva er så tro? Bibelen definerer tro i Hebreerne 11,1. Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det enn ikke ser. I både Det gamle og Det nye testamentet ser vi eksempler på hvordan Guds folk kunne gjøre store gjerninger ved å legge handling til sin tro. Store mirakler ble utført av ydmyke mennesker som handlet på Guds ord med enkel tro. I Josvas bok ser vi hvordan Gud talte til Israelsfolket og gav dem instruksjoner om hvordan de skulle innta Jeriko. Dette betydde ikke at Josva og Israelsfolket kunne sette seg ned og slappe av mens byen automatisk ble deres. De var nødt til å gjøre noe. Gud gav dem konkrete instrukser om hvordan de skulle innta landet Ham allerede hadde gitt dem, men de var nødt til å tro det ordet og handle på det. Når de handlet på ordet, ble det deres tro i aksjon. Slik er det også for oss i dag. Tro krever handling. Bekjennelser av Guds ord bygger opp vår tro. Det finnes ingen tro uten bekjennelse. Bekjennelse er troens måte å uttrykke seg på. Markus 11,23 sier: For sannelig sier jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg i havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Den siste setningen sier: «Han skal få det som han SIER». Du kan med andre ord få alt du sier du kan få. Det du SIER er troen din som taler. Husk at bekjennelsen din vil til syvende og sist bestemme grensene du setter for livet ditt. Hvis du vil oppleve alt som Gud har for deg, må du sørge for at bekjennelsen din stemmer overens med Hans Ord.


*Vår bekjennelse bør omfatte fem ting: 1. Hva Gud har gjort for i oss i frelsesplanen. 2. Hva Gud har gjort i oss gjennom sitt ord og sin Ånd. 3. Hva vi er for Faderen i Kristus Jesus. 4. Hva Jesus utretter for oss nå ved Faderens høyre hånd for oss, hvor Han går i forbønn for oss. 5. Hva Gud kan gjøre gjennom oss.

*Bekjennelsens fem deler - side 17 - Vandre i tro av Kenneth Hagin. Source: Walking by FAITH by Kenneth E. Hagin. Pg 17-18. Excerpt permission granted by Faith Library Publications. Copyright 1998 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. All rights reserved. Please visit www.faithlibrary.org for additional materials. Vandre i tro er tilgjengelig fra www.agape.no

Comments


bottom of page