top of page

Frelsens virkeligheter

For å fullt ut forstå hva Jesu frelsesverk innebærer, må vi gå tilbake til 1. Mosebok 1,26-28. Gud skapte mennesket i Sitt bilde, etter Sin lignelse, og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene […] og hver levende skapning som rører seg på jorden.»


Mennesket var det siste Gud skapte. Han skapte oss til å ha fellesskap med Seg selv, og med herredømme og autoritet på jorden. Men på grunn av Adam’s ulydighet og fallet mistet vi både fellesskapet med Gud, og vår posisjon av herredømme og råderett på jorden. Det var derfor Jesus måtte komme.


Kristenheten har alt for ofte fokusert på å «slippe unna fortapelsen, og å komme til himmelen». Men det som Jesus gjorde betyr utrolig mye mer enn å bare gi oss en ny endestasjon!


1. Kjøpt fri FRA forbannelsen – og Satan’s herredømme.

Et av Jesu hovedoppdrag var å kjøpe oss fri, og gjennopprette vår posisjon av fellesskap med Gud, herredømme og råderett på jorden. Galaterbrevet 3,13-14 sier: «Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss […] for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningfolkene i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få Ånden, som det var gitt løfte om.» Dessverre var ikke mennesket i sin falne tilstand istand til å oppfylle loven, og måtte derfor leve under forbannelsen, selv om velsignelsen var tilgjengelig (5. Mos 28).


Ordet som er oversatt med «kjøpt oss fri» i Galaterne 3,13 betyr også: å kjøpe tilbake, utveksle, gjøre noe som er dårlig mye bedre, å overta eierskap av noe gjennom å betale en pris for det. Noen pantsetter/selger iblant verdigjenstander til en pantelåner for å få penger. Da får de et pantebevis med begrenset varighet fra pantelåneren, og kan innen en gitt tidsfrist komme tilbake til pantelåneren og løse ut/kjøpe tilbake det som var pantsatt.


Det var dette Gud gjorde for oss gjennom Jesus! Da Jesus døde på korset, betalte Han den nødvendige prisen for at vi skulle tas ut av djevelens herredømme og bringes tilbake til Guds eierskap.


Jesus oppfylte loven for oss! Gjennom Hans offer ble vi kjøpt fri fra fattigdom, sykdom og åndelig død. Da Jesus ble ofret for deg og meg, skjedde en guddommelig utveksling: Jesus tok det som vi hadde, og Jesus ble hva vi var, så vi kunne få det som Han har, og bli hva Han er.


Det er avgjørende at vi forstår dette om vi skal leve seirende i våre liv!

Tenk på dette:

  • Guds Sønn ble Menneskesønnen, så menneskets barn kunne bli Guds barn (Joh 1,12; Gal 3,26).

  • Jesus kalles ikke lenger “den enbårne sønnen”. Han er nå den førstefødte blant mange brødre. Vi er nå sønner og døtre av Gud! (Rom 8,29; Kol 1,15 og 18; Heb 1,6; Åp 1,5).

  • Jesus ble fattig, så vi "ved Hans fattigdom skulle bli rike" (2. Kor 8,9).

  • Jesus tok på sin egen kropp alle sykdommer og klager beskrevet i 5. Mosebok 28, for at vi skulle bli helbredet og leve i helse – og ha Gud’s eget liv i våre kropper (Is 53,5; Matt 8,17).

  • Jesus ble gjort til synd, så vi i Ham skulle bli Guds rettferdighet (2.Kor 5,21).

2. Kjøpt fri TIL fellesskap med Gud, herlighet og herredømme. Regjere i livet!

Et annet av Jesu hovedoppdrag var å vise oss hvordan et menneske, salvet av Gud, skulle leve. Jesus talte svært mye om at Han var ett med Gud, og at Han bare gjorde det som Faderen viste Ham (Joh 14-17). Men Han vandret i autoritet i Sitt jordiske liv – Han stilte stormene, vakte opp døde, helbredet de som var blinde og gav mat til store folkeskarer. Og så sier Han i Johannes 14,12 at «den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Far.»


Jesus mente det Han sa! Vi ble ikke bare kjøpt fri fra noe, men vi ble også kjøpt fri til noe! Vi kan gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde som et menneske, salvet av Gud.


Jeg husker hvordan jeg våknet en oktoberdag i 2011, med disse ordene brennende på innsiden av meg: «Gud har allerede gjort alt Han noensinne kommer til å gjøre for at du skal kunne leve et seirende liv!»


Jeg forstår bedre og bedre hvorfor Paulus ba sine bønner i Efeserne 1,15-21 og 3,14-19. Han ba om at vi som er troende skulle ha åpenbaring, og at våre øyne skulle bli opplyst så vi kan forstå! Vi trenger åpenbaring om Jesu fullbrakte verk for å kunne leve i seier i dag. «Det er fullbrakt!» Vi trenger åpenbaring om hva Jesus kjøpte oss fri FRA, og hva Han kjøpte oss fri TIL!


I løpet av det siste året har jeg lest mange ganger gjennom Johannes 14-17. Det har vært livsforvandlende å grunne på noen av disse siste ordene som Jesus sa til disiplene før Han ble korsfestet:

  • Joh 14,12 — Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør.

  • Joh 14,20 — På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere.

  • Joh 16,7-8 — Jeg sier dere sannheten: Det er til beste for dere at Jeg går bort... Jeg skal sende Talsmannen til dere.... Når Han kommer, skal Han overbevise verden...[parafrasert]

  • Joh 17,22 — Den herlighet Du ga Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik Vi er ett. (Se også Salme 8,6)

Vi leser ofte disse versene som om det var et eventyr, istedenfor å meditere på dem og forstå at Jesus faktisk MENTE det Han sa. Hvert. Eneste. Ord!

Du kan gjøre Jesus gjerninger. Kristus bor i deg! Du er i Kristus! Jesus har gitt deg sin herlighet! Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, virker I DEG! Det DU har i dag er bedre enn det disiplene hadde da Jesus var fysisk til stede sammen med dem! Jeg vet at det er vanskelig å tro dette, men Jesus sa det selv!Fellesskap med Gud, autoritet og herredømme - til og med herlighet - ble kjøpt tilbake til oss! Kristus er i oss, og den Hellige Ånd – vår Hjelper – er med oss. Så i dag, som Guds sønner og døtre kan vi virkelig «leve og herske ved den ene, Jesus Kristus» (Rom 5,17). La oss meditere på disse frelsens virkeligheter, bekjenne dem, tro dem og handle på dem!


*Sluttnotat: Bibelen taler om to forbannelser: Forbannelsen som kom på grunn av fallet, og «lovens forbannelse». Jesus kjøpte oss fri fra «lovens forbannelse». Så alt som beskrives som en forbannelse i 5. Mos. 28 kan du stå imot! Men syndefallet brakte verden under en forbannelse som kommer til å være her til Gud skaper en ny jord og gir oss en ny kropp (1. Mos. 3). Jorden er fortsatt under forgjengelighet. Torner og tistler kommer til å fortsette å vokse. En dag vil våre forgjengelige kropper stoppe opp, og vi vil dø fysisk. Men vi trenger ikke å akseptere NOE av det som beskrives som en forbannelse i 5. Mos. 28!

Comments


bottom of page