top of page

Fast fundament:

Sann stabilitet i Ham, mens du fortsatt er i denne ustabile verden.


Teologi er studiet om Gud og Hans forhold til verden, men inkluderer ofte menneskers tro, praksis og erfaringer i forhold til Gud. Mange anser det kanskje som filosofisk debatt om religiøse ting og ser ikke mye anvendelse for det daglige livet.


På veldig praktiske og bevisste måter må vi imidlertid sette av tid i våre dager og aktiviteter til å innlemme Skriften, og til å tenke, studere, meditere, diskutere vår Gud - hvem Han er og hvem vi er i Ham. Ellers kan vi finne vår identitet i noen eller noe annet, eller vi kan la våre verdensbilder bli formet av noen eller noe annet enn vår Gud og Hans Ord. Så la oss vurdere noen måter du kan være stabil i denne ustabile verden.

Slik at du kan vite med sikkerhet - Lukas 1.1-4; 24.13-49

Lukas åpner sitt evangelium med å angi et grunnleggende mål: «for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene er som du er blitt undervist i» (Lukas 1.4, NB). Når Lukas avslutter sitt evangelium, ser vi en oppstanden Jesus som bruker Skriften til å åpenbare seg for sine disipler før Han selv åpenbarte sitt ansikt for dem. Jesu korsfestelse hadde sjokkert Hans etterfølgere, men Han brukte Skriften til å forklare disse hendelsene, til å trøste dem og til å korrigere dem. Han ledet dem tilbake til stabil grunn før Han sendte dem ut for å fortelle nasjonene de gode nyhetene.


Med så mye informasjon og feilinformasjon som flyter rundt i denne verden, må vi fortsatt vende oss til Skriften for å være sikre på Sannheten og finne den faste grunnen (Salme 119.30).


Slik at du kan være villig til å undersøke - Apg 17.1-15

Da apostelen Paulus reiste, aksepterte noen som hørte Hans undervisning evangeliets budskap, og noen gjorde det ikke. Beréerne «tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Mange av dem kom da til troen» (Apg 17:11-12, NB).

Da Paulus forkynte Kristus, var Beréerne villige til å undersøke Skriften før de avsa en dom. For en lærdom å bruke i våre liv! La oss være klare og ivrige etter å motta Ordet og studere det. La oss ikke bruke vår "visshet" som grunnlag for å dømme andre. La oss i stedet gi rom for oss selv og andre til å kjempe med det vi kanskje ikke har forstått ennå. Hvis noen har spørsmål, vær en trygg person for dem å spørre, og inviter dem til å studere det sammen med deg.

En stor del av åndelig vekst skjer (eller bør skje) i fellesskap. En av grunnene til at ledere ble plassert i menigheten var for å hjelpe legemet til å vokse opp til modenhet og stabilitet (Efeserne 4.11-16). Så, selv med all vår direkte tilgang til Skriften, la oss ikke forlate "å komme sammen" (Hebreerne 10.25) eller forlate andres visdom.


Slik at du skal høre og gjøre - Lukas 6.47-49, Matteus 7.24-27

Jesus forteller historien om en klok mann som bygde huset sitt på fjell, og en uforstandig mann som bygde et hus uten grunnmur. Stormer og oversvømmelser kom til begge, men huset som var bygget på grunnmuren, var i stand til å motstå det hele. Jesus forklarte at fundamentet ble bygget ved "å gjøre". Begge mennene hadde hørt hva Han sa, men bare den ene handlet på det.


Tro er å høre Hans Ord og handle på det. Det er slik sann stabilitet kommer. Dette kan virke paradoksalt, siden det å ta et skritt i tro noen ganger kan føles som å hoppe utfor et stup i blinde. Men når vi vet i Hvem vår tro hviler (og det er i Ham og ikke i oss), er troens skritt stabile og sikre.


Det er mulig å kjenne Gud og kjenne sannheten - og denne voksende kunnskapen og forståelsen utvikles best i et levende og voksende forhold til Gud og Kristi legeme — vårt fellesskap av troende. Det er mulig å være stabil i denne ustabile verden når vårt fundament er Ham. Så la oss se til Skriften for å oppdage Sannheten, og nærme oss den med ydmykhet og iver, slik at vi kan finne oss selv - trygge og sikre, i Ham.

Comments


bottom of page