top of page

RHEMA Norge

HVA VI TROR PÅ
TROSBEKJENNELSE

Vi tror på Gud den allmektige Fader, jordens og himmelens skaper. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre. Han ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria. Han ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Han for ned til dødsriket. På den tredje dagen stod han opp igjen. Han fór opp til himmelen, og sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd. Han skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Vi tror på Den Hellige Ånd, den hellige kristne kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

bible.png
SKRIFTEN

Bibelen er Guds inspirerte Ord, produktet av hellige menn fra gammel tid som snakket og skrev da de ble drevet av Den Hellige Ånd. Den nye pakten, slik det står i Det Nye Testamentet, aksepterer vi som vår ufeilbarlige veiviser i saker knyttet til hvordan en skal føre sitt liv, og doktrine (2.Tim 3:16, 2.Peter 1:21, 1.Tess 2:13).

godhead.png
GUDDOMMENS TREENIGHETEN

Vår Gud er én, men manifestert i tre personer – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som er alle likeverdige og alle evige (Mos 6:4, Phil 2:6, Matt 28:19). Gud Faderen er større enn alle (Joh 14:28) og avsender og begetter av Ordet (Logos) (Joh 16:28, Joh 1:14). Sønnen er Ordet i form av et menneske, den Enbårne sønn, som har eksistert hos Faderen fra begynnelsen og tok bolig iblant oss. (Joh 1:1, Joh 1:18, Joh 1:14). Den Hellige Ånd kommer ut fra både Faderen og Sønnen og er evig (Joh 14:16, Joh 15:26).

man.png
MENNESKE, DETS FALL OG FORLØSNING

Mennesket er et skapt vesen, laget i likhet med Gud og i Guds bilde, men gjennom Adams overtredelse og fall, kom synden inn i verden. (Rom 5:14) «Alle har syndet og står uten ære for Gud.” “Som det står skrevet: Det finnes ikke en rettferdig, nei, ikke én.» (Rom 3:10, Rom 3:23 ) Jesus Kristus, Guds Sønn, ble åpenbart for å omgjøre djevelens verk og ga sitt liv og utøste sitt blod for å forløse og gjenopprette mennesket tilbake til Gud (1.Joh 3: 8). Frelsen er Guds gave til mennesket, adskilt fra gjerninger og loven, og er gjort operativ av nåde ved tro på Jesus Kristus. Mennesket ble skapt til gode gjerninger som Gud fra før har ordinert slik at vi skulle vandre i dem. (Ef 2: 8-10).

eternal life.png
EVIG LIV OG Å BLI FØDT PÅ NY

Menneskets første skritt mot frelse er gudfryktig sorg som virker til omvendelse. Å bli født på ny er nødvendig for alle mennesker, og når den nye fødsel oppleves, produserer den evig liv (2.Kor 7:10, 1.Joh 5:12, Joh 3: 3-5).

water baptism.png
DÅP I VANN

Dåp i vann, ved total nedsenkning, er en direkte befaling fra vår Herre, og er bare for troende. Forordningen er et symbol på den kristne identifisering med Kristus i Hans død, begravelse og oppstandelse (Matt 28:19, Rom 6:4, Kol 2:12, Apg 8:36-39).

baptism of holy spirit.png
DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND

Dåpen i Den Hellige Ånd og ild er en gave fra Gud, så vi kan være Hans vitner til verden. Den er lovet av Herren Jesus Kristus til alle troende i denne dispensasjonen og blir mottatt, etter at man er født på ny. Denne erfaringen er ledsaget av det opprinnelige tegn på å tale i andre tunger, som Den Hellige Ånd selv gir deg ytring (Matt 3:11, Joh 14:16-17, Apg 1:8, Apg 2:38-39, Apg 19:1-7, Apg 2:1-4).

sanctification.png
HELLIGGJØRELSE

Bibelen lærer at uten helliggjørelse kan ingen se Herren. Vi tror på læren om helliggjørelse som et klart, men progressivt arbeid av nåde, som starter ved gjenfødelsen og fortsetter fram til fullbyrdelsen av frelsen ved Kristi gjenkomst (Heb 12:14, 1.Tess 5:23, 2.Peter 3:18, 2.Kor 3:18, Phil 2:12-14).

healing.png
GUDDOMMELIG HELBREDELSE

Helbredelse er for de med fysiske og psykiske plager i menneskekroppen, og er smidd av Guds kraft gjennom troens bønn, og ved håndspåleggelse. Det er fastsatt i Kristi forsoning, og er privilegiet til ethvert medlem av Kristi kropp i dag (Mark 16:18, James 5: 14-15, 1.Peter 2:24, Matt 8:17, Jes 53:4-5).

cross.png
DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE OG GJENKOMST AV VÅR HERRE

Englene sa til Jesu disipler, “… denne samme Jesus … skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.” Hans komme er nært forestående. Når han kommer, “… de døde i Kristus skal først oppstå: Da vi som lever og er igjen, bli rykket opp sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften …” (Apg 1:11, 1.Tess 4:16-17). Etter Trengselen, skal han vende tilbake til jorden som Kongenes Konge og Herrenes Herre, og sammen med sine hellige, som skal være konger og prester, skal han regjere i tusen år (Åp 20:6)

fire.png
HELVETTE OG EVIG DOM

Den som fysisk dør i sine synder uten å godta Kristus er håpløst og evig fortapt i ildsjøen, og har derfor ikke lenger anledning til å høre evangeliet eller til å omvende seg. Ildsjøen er bokstavelig. Begrepene “evig” og “i all evighet” brukes for å beskrive varigheten av straffen for de fordømte i ildsjøen og bærer den samme tanken og betydningen av endeløs eksistens. Dette brukes også for å beskrive varigheten av glede og fryd for de hellige i Guds nærvær (Heb 9:27, Åp 19:11-15).

bottom of page