top of page

Kjøpt fri fra sykdom, fattigdom og død

(Artikkel inspirert av Kenneth E. Hagin sin bok "Kjøpt fri fra sykdom, fattigdom og død ”)

Galaterne 3.13-14, 29 -

13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.14 Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om…

29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.


I denne boken forteller broder Hagin oss hvilken stor velsignelse vi har fått i frelsen i Jesus Kristus. Vi er kjøpt fri fra lovens forbannelse!


Hva er lovens forbannelse?


Uttrykket loven i Det nye testamentet henviser til de 5 mosebøkene. Når vi går tilbake til disse bøkene, eller til loven, oppdager vi at forbannelsen – eller straffen for brudd på Guds bud – er trefoldig. Den innebærer fattigdom, sykdom og åndelig død.


Ifølge 5. Mosebok 28:15-17,38-40 ville fattigdommens forbannelse kommer over Guds barn dersom de var ulydige mot ha. I og med at guds Ord sier at vi alle har syndet og ikke har noen del i Guds herlighet, skulle egentlig forbannelsen rammet oss alle. Men Galaterne 3:13 sier at Kristus kom under forbannelsen for vår skyld. Han ble vår stedfortreder. Forbannelsen kom over Ham i stedet for over oss. Han bar den på korset for at vi skulle gå fri! Loven i det nye testamentet henviser til de 5 Mosebøkene. Når vi går tilbake til disse bøkene, eller loven, oppdagrer vi at forbannelsen - eller straffen for å bryte Guds bud - er trefoldig. Det innebærer fattigdom, sykdom og åndelig død.


Den første forbannelsen Gud sa ville ramme mennesker på grunn av deres synder finner vi i 1. Mosebok 2:17, hvor Gud sa til Adam: «… for den dagen du spiser av det, skal du dø». Den åndelige døds forbannelse ville ramme dem dersom de var ulydige mot Gud. Den død det her snakkes om var utestengelse fra Edens hage og intimt fellesskap med Gud. Efeserne kap 2 og vers 1 sier at «Også dere gjorde Ham levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder». Men Han gjorde oss levende. Vers 8 og 9 forteller oss «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg». Dette betyr at alle som tar imot Guds gave av nåde får sitt åndelige liv gjennopprettet og intimt fellesskap med Gud.


For det andre, i følge 5 Mosebok 28:15-17, 38-40, vil fattigdomens forbannelse kom mer over Guds barn dersom de var ulydige. Siden Guds ord sier at vi har alle syndet og mangler Guds herligehet, skulle forbannelsen kommer over oss. Men Galaterne 3:13 sier at Kristus kom under forbannelse for for vår skyld. Ham ble vår stedfortreder. Forbannelsen rammet Ham isteden for oss. Han tok den på seg på korset slik at vi skulle gå fri!


Adskillige sykdommer er ramset opp i 5.Mosebok 28, som en følg av brudd på Guds lover og forskrifter. Sykdom og plager er ikke guds vilje for sitt folk. Han ønsker ingen forbannelse over sine barn på grunn av ulydighet, Han ønsker å velsigne dem med helse. I Apg 10:38 står det så klart at «Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham.


Helbredelse var innbefattet i Guds store frelsesplan. Syn forårsaket at forbannelse rammet og, men Kristus bar straffen for oss. Matteus 8:17 siterer skriftsteder fra gamle testamentet og sier det slik «slik skulle det bli oppfylt som det er talt ved profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer». Lovpris Gud for at vi har blitt fridd fra lovens forbannelse, og at vi har fått nytt liv I Jesus Kristus.

Comments


bottom of page